SUBUD

EEN KORTE INTRODUCTIE

Subud is een innerlijke training

De Subud-latihan is een eenvoudig en natuurlijk proces dat plaats kan vinden in iedereen die daarom vraagt. Dit proces voltrekt zich in een individueel tempo en op een manier die het beste bij de betrokkene past: een training van binnenuit i.p.v. door een leraar of door het eigen verstand voorgeschreven, een hernieuwd contact met de Goddelijke kracht ofwel Levenskracht. Het is de aanbidding vanuit liefde voor en overgave aan deze Levenskracht ofwel de Almachtige God.

Terwijl wij doorgaans slechts op uitzonderlijke momenten in staat van innerlijke stilte en verruiming van het bewustzijn kunnen geraken, waarin wij een andere kwaliteit van leven ervaren, wordt er in Subud een innerlijke openheid in ons als het ware vanzelf, moeiteloos, teweeggebracht zonder inmenging van onze wil en ons verstand. Maar ook zonder dat wij ons verstand tot stilstand hoeven te dwingen, zonder dat wij ons van de maatschappij hoeven af te zonderen of onze wereldlijke bezigheden hoeven op te geven of te beperken.

Oorsprong

Subud werd opgericht door een Indonesiër,Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo. Door Subud-leden wordt hij meestal Bapak genoemd, een algemene Indonesische betiteling van een gerespecteerde oudere man.

De geestelijke oefening, die Subud-leden met het Indonesische woord latihan (=oefening, training) aanduiden, overkwam hem als een Goddelijke openbaring, geheel onverwacht. Hij kon deze ervaring delen en doorgeven aan anderen, waardoor de latihan nu bekend is in meer dan zeventig landen en door duizenden mensen gedaan wordt.

Hoe en wanneer de oefening gedaan wordt

De oefening vindt plaats wanneer een groepje leden bijeenkomt (mannen en vrouwen gescheiden o.a. vanwege de sterke verschillen in de aard van hun latihan), iedereen zich ontspant en bereid is het proces de vrije loop te laten. Wij ervaren de kracht in een gevoel van vibratie of in bewegingen, geluiden of innerlijke gewaarwordingen. De uitingen zijn spontaan. Ze worden niet gestuurd of gecontroleerd door het verstand, maar komen uit onbewuste en volstrekt individuele innerlijke impulsen . De deelnemer is volledig bij bewustzijn, dus kan de latihan op ieder gewenst moment stoppen, maar laat de gedachten en verlangens passief en volgt slechts de innerlijke impulsen van dat moment.

De latihan wordt tweemaal per week gedaan en duurt ongeveer een half uur.

Wat de oefening teweeg brengt

De latihan is een reinigingsproces dat steeds dieper in ons wezen doordringt. Soms gaat dit gepaard met ruwe bewegingen en geluiden of herinnering en innerlijke herbeleving van het verleden. Al onze lichaamsdelen en organen worden van binnenuit tot leven gebracht, maar het is volstrekt onvoorspelbaar hoe zich dit bij ieder individueel openbaart en in welk tempo. Vroeg of laat neemt de latihan een vorm van aanbidding aan, alweer voor ieder op zijn eigen wijze, al of niet gepaard aan andere gewaarwordingen van religieuze aard.

Wanneer we in het leven vaak niet meer weten welke richting we moeten kiezen, wat wel en niet goed voor ons is, leren we door de Subud-oefening vertrouwen krijgen in de leiding die we zowel in als buiten de latihan ontvangen. Voor velen leidt dit tot een beter begrip van zichzelf en verbetering van de persoonlijke relaties. Ook kan dit leiden tot veranderingen van werk of positie in de maatschappij.

Toetreding

Omdat het belangrijk is goed te weten wat Subud is alvorens toe te treden, is er een voorbereidingstijd van drie maanden. Deze tijd biedt de mogelijkheid om andere Subud-leden te ontmoeten, over hun ervaringen te horen om zo een duidelijker beeld te krijgen van het proces dat door de latihan plaats vindt. Het is een tijd om zich rustig voor te bereiden op de latihan, die ingrijpende gevolgen voor het verdere leven kan hebben.

Het moment waarop iemand echt gaat deelnemen aan de latihan en zich innerlijk openstelt voor de Levenskracht heet opening. De opening vindt plaats door samen met andere leden, die daarvoor als helpers zijn aangesteld, de latihan te gaan doen. De helpers functioneren daarbij niet anders als getuigen of een soort katalisatoren. Zij doen uit zichzelf niets, evenmin zijn ze bemiddelaars tussen het nieuwe lid en de Goddelijke kracht.

Subud is toegankelijk voor iedereen

Subud is een innerlijk proces, een 'ontvangen'. Het is geen leer, dus kent het ook geen onderwijzende theorieen en staat los van iedere godsdienst.

Subud is toegankelijk voor iedereen vanaf 17 jaar, ongeacht het geloof en ook voor hen die geen godsdienst hebben. Het enige dat nodig is, is de bereidheid te erkennen wat we in de latihan ervaren en ons met geduld en vertrouwen hieraan over te geven. Godsdienstige mensen ervaren vaak bewijzen en verdieping van hun eigen geloof, ongeacht welk dit is, en zij die niet gelovig zijn ervaren meestal de realiteit van een onzichtbare wereld, soms leidend tot de wens alsnog een godsdienst te gaan beoefenen. Waar samenwerking tussen aanhangers van verschillende godsdiensten normaal vaak onmogelijk is, doen zij samen hun latihan in vrede en harmonie.

De woorden waarmee bepaalde dingen in Subud worden aangeduid zijn vaak van religieuze, in het bijzonder islamitische oorsprong, simpelweg omdat Bapak als islamiet zich van de hem bekende woorden daarvoor bediende. Andere woorden met een gelijksoortige betekenis zouden hier evengoed voor kunnen dienen. Woorden zijn niet anders dan gereedschap voor aanduiding van bepaalde begrippen en hebben verder geen gewicht.

Subud-organisatie

Aan de basis staan lokale groepen, meestal met een eigen of gehuurde ruimte waar de latihan gedaan wordt en waar men elkaar kan ontmoeten. Per land is er een nationale organisatie, een aantal naburige landen heeft een zone-organisatie die weer deel uitmaakt van de Wereld Subud Associatie. De voorzitter wordt voor een periode van vier jaar democratisch gekozen. Iedere vier jaar is er een wereldcongres, steeds in een ander land, waar ieder lid welkom is en waar besluiten genomen worden door de nationale gedelegeerden.

Welzijnswerk

Subud-leden zien het vaak als een belangrijke wereldlijke taak welzijnswerk te verrichten. Meestal door financiele alsook persoonlijke steun te verlenen aan door Subud-leden opgezette en geleide welzijnsprojekten. De meeste van die projecten zijn voor kansloze kinderen in de ontwikkelingslanden, maar ook wel voor volwassenen, met het doel ze te helpen (weer) op eigen benen te staan door basisonderwijs en door ze een vak te leren. Ook medische hulp aan hen die om financiéle of andere redenen daarvan verstoken bleven maakt meestal deel uit van die projekten.

Verder is het streven zakelijke ondernemingen op te richten met het doel te kunnen werken op een wijze die voor innerlijk bewuste mensen aanvaardbaar is. Bijvoorbeeld door winst te maken zonder de tegenpartij uit te buiten en in het algemeen op een 'menselijke' wijze met relaties en eigen personeel om te gaan. Ook om het eigen talent de gelegenheid te bieden zich te ontplooien en de ruimte te hebben om eventuele innerlijke leiding te volgen. Verder om zo mogelijk werkeloze en jongere leden werk te bieden dat overeenkomt met hun ware talenten. Tenslotte om met een deel van de winst de Subud organisatie te steunen, zoals aankoop van gebouwen voor de latihan en de fondsen voor de Subud-welzijnsprojekten te leveren.

Kultuur in brede zin en op het terrein van kunst, heeft veel aandacht. Hetzelfde geldt voor jongerenwerk, meestal gericht op de organisatie van zomerkampen, trektochten, e.d.


Subud

'Subud' is een samentrekking van de sanskriet woorden Susila Budhi Dharma.

*Susila betekent: in staat zijn te leven volgens de ware aard van de mens, naar de Wil van God.

*Budhi geeft aan dat er een Goddelijke kracht is die zowel in als buiten de mens werkzaam is.

*Dharma staat voor de mogelijkheid om zich volledig over te geven aan de Wil van God.

Susila Budhi Dharma betekent aldus de Wil van God (ofwel Levenskracht) volgen, die zowel in ons als buiten ons werkzaam is.


In Nederland bestaan groepen in Amsterdam, Arnhem, den Haag, Haarlem, Rotterdam, Utrecht en in Zeeland. Er zijn ook verspreid wonende leden buiten de centra.
Voor verdere informatie klik op de link hieronder of: E-mail

Links:


Vereniging Subud Nederland

De Heuvel 6, 4023 AB,Rijswijk Gld. Secretariaat: secr@subud.nl


Op het web sinds 1996, laatst bijgewerkt: 7 november 2016

Webcount: