PARAPSYCHOLOGIE

over

leven na de dood

PARAPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK

Toen de Society for Psychical Research (S.P.R.) in 1882 werd opgericht kende men een hoge prioriteit toe aan onderzoek naar verschijnselen en ervaringen die duiden op een persoonlijk voortbestaan van de mens na de dood. Haar bevindingen lagen constant onder vuur vanuit wetenschappelijke kringen, die paranormaal onderzoek op zichzelf al bespottelijk vonden, aangezien bovennatuurlijke fenomenen volgens haar niet bestonden. Daarin is nog geen wijziging gekomen.

Onderzoekers van de S.P.R. werden zo beïnvloed door deze aanvallen en waren zo uit op erkenning door hun antagonisten dat zij hun afwijzende houding overnamen. Een bekende psychologische trek: onderdrukten komen zo onder invloed van hun overheersers dat zij hun slechtste eigenschappen overnemen.

Bovennatuurlijke verschijnselen worden nog steeds niet door de wetenschap erkend. In euforie dat haar ontdekkingen al zoveel mysterieën hebben verklaard, is zij tot de slotsom gekomen dat de wetenschap uiteindelijk alles zal verklaren.

Geleerden, die niet zouden durven buiten hun specialiteit te treden, uit angst door collega's bespot te worden, voelen zich wel vrij om allerlei uitspraken in de media te doen over zaken op het gebied van parapsychologie waar zij niet de geringste kennis van hebben.

De Nederlandse Vereniging voor Parapsychologie interesseert zich onder anderen voor vraagstukken over het thema leven na de dood.


LEVEN NA DE DOOD ?

Alhoewel er geen absoluut wetenschappelijk bewijs voor een persoonlijk voortbestaan na de dood bestaat, zijn er toch wel sterke convergerende argumenten gebaseerd op ervaringen en verschijnselen, die daarvoor pleiten.

Laten we deze eens beschouwen:

 1. Het bewustzijn kan zich buiten hersenactiviteit manifesteren.
  Reductionisme/epifenomenalisme deed lang opgeld in de psychologie, vooral in het behaviourisme. Nu haar eigen fundamenten aan het wankelen zijn gebracht door recente vindingen in genetica en het freudianisme ook al snel zijn aanhangers verliest is er ook twijfel gerezen of de stelling nog houdbaar is dat bewustzijn slechts een bijwerking is van hersenactiviteiten .

  Hersenspecialisten Prof. J.C.Eccles, Sir Cyril Burt, Dr.Wilder Penfield en Prof.W.H.Thorpe waren van mening dat de hersenen eerder lijken op een gecompliceerd organisme, dat bewustzijn registreert en doorgeeft, dan dat zij deze voortbrengt.
  "De hersenen zijn een boodschapper van het bewustzijn", zei Eccles. In zijn opmerkelijke debat met filosoof Popper "Het Zelf en zijn hersenen" werd deze zaak verder uitgediept.

  David J.Chalmers Ph.D. schrijft in de Scientific American (1997):
  Bewustzijn, de subjectieve ervaring van een innerlijk zelf, kan een verschijnsel zijn dat voor altijd buiten het bereik van de neurologie zal blijven. Zelfs een uitgebreide kennis van de werking van de hersenen en de wisselwerking van het zenuwstelsel behoeft niet te leiden tot een verklaring waarom menselijke wezens een zelfbewuste geest hebben.


 2. Bovennatuurlijke gaven.

  Het is opmerkelijk dat in de meeste toekomstvoorspellingen een eventuele doorbraak in paranormaal onderzoek noch genoemd, noch overwogen wordt. En toch is de ontwikkeling van zijn bovennatuurlijke gaven de enige uitweg voor de mensheid om zijn isolatie in het universum als gevolg van de tijd/ruimte barrière, te doorbreken. Men is er nog niet van doordrongen dat er geen andere middelen mogelijk zijn. Men mag veronderstellen dat buitenaardse beschavingen wel deze vermogens hebben ontwikkeld.

  Op welke vermogens doel ik?

  • Telepathy. Haast iedereen kent wel een voorval dat aan het zesde zintuig wordt toegeschreven. Tegelijkertijd dezelfde gedachte uitspreken, gebeld worden door degene aan wie men juist denkt, om maar een paar van die alledaagse voorvallen te noemen. Toch wordt door de wetenschap het bestaan van telepathie ontkend aangezien er geen bekende fysieke processen aan ten grondslag liggen.
  • Hetzelfde geldt voor helderziendheid - een voorwerp of gebeurtenis op een afstand gewaarworden zonder gebruik van de bekende zintuigen.
  • Voorschouw - een gebeurtenis in de toekomst voorzien.
  • Psychokinese(PK, PSI), of geest beinvloedt materie. Kracht uitoefenen op voorwerpen buiten lichamelijk bereik. Levitatie, niet onderworpen zijn aan zwaartekracht, behoort daar ook bij.
  • Bilocatie. Een persoon wordt op twee plaatsen tegelijk gezien.
  • Geestelijke genezing. Onverklaarbare genezing met onbekende middelen. Overdracht van spirituele kracht.
  • Wisselroedelopen . De aanwezigheid van water, mineralen e.d. aanvoelen.
  • Psychometrie. Het vermogen om informatie door te geven over een (overleden) persoon uit het verleden, heden, of toekomst, door een voorwerp te betasten dat aan hem/haar toebehoorde.

  Deze bovennatuurlijke gaven, waarop ik hier niet nader in kan gaan, kunnen niet aan de ons bekende werking van de hersenen toegeschreven worden.


 3. Creatieve en geestelijke vermogens

  De geestelijke natuur van de mens is één van die netelige onderwerpen voor geleerden die geheel sturen op hun intellect. Toch is het ook deze kwaliteit die de mens van het dier onderscheidt. In de annalen van de geschiedenis komen we telkens weer getuigenissen tegen van het vermogen van de mens om zich op een andere werkelijkheid af te stemmen.

  Met zijn/haar sublieme creative vermogen, grenzende aan het geniale, kan de mens tijdloze meesterwerken scheppen. Heiligen, wijzen, mystici en grote kunstenaars hebben de basis gelegd voor de menselijke beschaving in een relatief korte tijdspan in haar evolutie. Mystici en mensen die verlichting ontvingen hebben aangetoond dat de mens zich kan bevrijden uit de ketenen van zijn tijdelijk bestaan door zich te openen voor het Goddelijke.
  Er zijn er die plotseling en onverwacht door de geest worden bevangen en één worden met een 'kosmisch bewustzijn' - opgaan in het Al. (Klik hier voor een beschrijving)

  Zijn latente vermogen om tijd en ruimte te kunnen overbruggen kan inhouden dat de mens verbonden is met een buitendimensionaal continuum.


 4. Uittredingen/buitenlichamelijke ervaringen

  Out-of-the-Body Experience Een ander verschijnsel dat er op duidt dat de menselijke geest onafhankelijk van het lichaam kan bestaan is dat van buitenlichamelijke projectie.

  Prof.C.G.Jung Bij BLE's (buitenlichamelijke ervaringen) tijdens slaap, narcose, ongelukken, of andere omstandigheden hebben patienten/slachtoffers het gevoel gehad hun lichaam te verlaten. Vanuit een punt in de ruimte zagen zij zichzelf op bed liggen.

  Prof.C.G.Jung bijvoorbeeld ervoer een uittreding toen hij buiten bewustzijn in een ziekenhuis lag. Hij kon waarnemen wat er plaats vond en kon dat bewijzen. Tijdens hun BLE's hebben ook andere patienten dingen kunnen waarnemen die zij onmogelijk vanuit hun ziekbed konden zien, zoals gebeurtenissen buiten op straat.


 5. Bijna-Dood-Ervaringen

  Dank zij de vorderingen in de wetenschap worden meer en meer patienten weer tot leven gewekt uit een klinische dood. Sommige onder hen verhalen van ervaringen die een grote overeenkomst vertonen. Door een tunnel gaan, door een lichtend figuur of overleden familieleden toegetreden worden alvorens zij een hemelse werkelijkheid binnengaan in een staat van grote euforia.

  Vele medische specialisten hebben hier onderzoek naar gedaan. De ervaringen werden opgetekend, vergeleken en geanalyseerd, en tenslotte aan medische tijdschriften gerapporteerd.

  Het valt daarbij op dat deze patienten slechts overleden familieleden en vrienden zagen in het 'hiernamaals'. Soms is het voorgekomen dat iemand een familielid zag waarvan zij aannamen dat die nog leefde, maar waarvan zij de doodstijding nog niet ontvangen hadden. In andere gevallen herkenden zij een gestalte niet. Eerst later toen zij een afbeelding van het overleden familielid onder ogen kregen werden zij gewaar wie het was.

  Natuurlijk hebben andere specialisten getracht deze ervaringen als zinsbegoocheling af te doen, of aan lichamelijke processen toe te schrijven, maar psychiater Bruce Greyson schrijft in het gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet van 5 Februari 2000 dat alle biologische en neurologische weerleggingen geen voldoende verklaring voor dit verschijnsel bieden.

  In The Lancet van 15 december 2001 staat een uitgebreide BLE studie van onze cardioloog Pim van Lommel van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Hij vertelt: Een patient zag tijdens een BDE behalve zijn overleden grootmoeder ook een andere man, die hem liefdevol aankeek, maar die hij niet kende. Ruim tien jaar later kreeg hij te horen dat hij uit een buitenechtelijke relatie met een joodse man was geboren, die in de tweede wereldoorlog was afgevoerd en gedood. Toen hij een foto van zijn biologische vader zag herkende hij die als degene die hij ruim tien jaar eerder tijdens zijn BDE gezien had.
  Van Lommel's conclusie is dat de "BDE de grenzen overschrijdt van medische opvattingen over het bereik van het menselijk bewustzijn en de lichaam-geest verhouding."

  In een BBC uitzending van 5 februari 2003: "The day I died", werden nog andere patienten met soortgelijke verhalen aan het woord gelaten. In Nederland zijn deze te vinden in het tijdschrift Terugkeer van de stichting Merkawah. Voor hen bestaat geen enkele twijfel meer over een leven na de dood na het ervaren te hebben. Hun probleem is vaak aanpassing aan onze wereld en omgang met mensen met wie ze hierover niet van gedachte kunnen wisselen.


 6. Ervaringen van terminale patienten/sterfbed ervaringen
  Nobelprijs winnaar Prof. Charles Richet was zeer geinteresseerd in paranormaal onderzoek. Hij was eens voorzitter van de S.P.R. Richet was het meest onder de indruk van sterfbedverschijnselen. Jaren geleden heeft Prof. Karlis Osis veel werk verzet met het verzamelen van verklaringen van doktoren over dit verschijnsel.

  Terminale patienten hebben verklaard dat zij verschijningen van familieleden bij het sterfbed zagen. Aanwezigen zagen hen gefascineerd kijken naar het punt waar zij zeiden de verschijning te zien. In een sommige gevallen zagen de aanwezigen die ook, of voelden een onverklaarbare kille luchtstroom, hoorden een ruizend geluid, of zagen een bijzonder soort licht. Weer andere bezoekers werden geroerd door een bijzonder gevoel.

  Evenals bij Bijna-Dood-Ervaringen zien de stervenden alleen gestalten van reeds overleden personen. Maar ook daarbij waren er gevallen dat patienten mensen zagen die zij nog in leven waanden, maar die gestorven waren zonder dat het bericht hun bereikt had.


 7. Verschijningen

  Niet alleen terminale patienten zien zulke verschijningen. Een van de eerste projecten van de Society for Psychical Research na hun oprichting was om verklaringen op te tekenen van mensen die geestesverschijningen hadden gezien. Zij werden gevraagd:
  Heeft u ooit, terwijl u dacht dat u in volkomen waaktoestand verkeerde, een sterke ervaring gehad een levend wezen of een levenloos voorwerp gezien te hebben, of daardoor te zijn aangeraakt, of een stem gehoord te hebben, terwijl die niet door een externe fysieke oorzaak verklaard kan worden?

  In deze "Census of Hallucinations" werden ongeveer 17000 gevallen bestudeerd en de meest opmerkelijke gepubliceerd. Er werd vastgesteld dat ongeveer 10% van de bevolking een dergelijke ervaring had gehad. De conclusie was dat er een verband moet bestaan tussen de dood van iemand en een verschijning. Ook in Nederland zijn er duizenden mensen die na een overlijden getuigen tekenen van de heengegane en zelfs verschijningen te hebben ervaren. Soms lijkt de geest van een overledene alleen maar te komen om een dringende boodschap door te geven aan de nabestaande. Zo verscheen de geest van de juist overleden boer James Chaffin voor zijn zoon die tevergeefs naar een testament had gezocht. Hij duidde aan dat hij die had verstopt tussen de pagina's van zijn bijbel. Ook onze dichter Jacob van Lennep verhaalt van een dergelijke verschijning.

  Verschijning (in het wit) op video vastgelegd in 1998 bij Belgrave Hall Museum, Leicester, UK (gebouwd in 1709). Curator staat voor echtheid in.

  Er zijn vele gevallen opgetekend van mensen die op deze wijze werden gewaarschuwd voor een naderend onheil. In andere gevallen leken de verschijningen op engelen die belangrijk advies gaven.

  Berichten over verschijningen duiden erop dat zij een schaduw kunnen werpen, in de spiegel gereflecteerd worden, meubilair omgooien, geluiden maken, of een geur achterlaten. Geestesverschijningen hebben zelfs aan automobilisten om een lift gevraagd. Kortom deze verschijnselen duiden op een actieve intelligentie. 8. Berichten van de doden

  Een populair gezegde heeft het dat niemand ooit teruggekeerd is om na te vertellen wat er na de dood gebeurde. Zij gaan dan voorbij aan de millioenen communicaties die de nabestaanden hebben ontvangen, hetzij direct, of via een medium. Dit contact met de doden wordt ons sinds de oorsprong van onze beschaving bericht. Duizenden boeken zijn gevuld met beschrijvingen van het hiernamaals.

  Deze berichten werden soms gedicteerd terwijl de ontvanger sliep. In andere gevallen zagen overlevenden hun hand bewegen om een boodschap van een overledene neer te schrijven. Die communicaties bevatten soms informatie die geen levende had kunnen weten.
  Soms waren deze z.g. 'drop-in' communicatoren volledig onbekend bij de aanwezigen. Soms hadden zij in een ander land geleefd. De beschrijvingen van hun leven en hun naam werden later onderzocht in dat land en bleken na veel speurwerk te kloppen.

  De bestseller 'Een cursus in Wonderen' (1975), berustte op dergelijke ingevingen. Zelfs in academische kringen werden de raadgevingen hoog ingeschat om hun spirituele waarde. Deze werden in automatisch schrift gedicteerd aan een atheistische ongelovige professor in de psychologie, Helen Schucman.

  Dr.A. Crookall, bestudeerde veel verschillende communicaties. Het viel hem op dat zij grote overeenkomst hadden in hun beschrijvingen van het leven na de dood.

  In de periodieken van de S.P.R. zijn honderden pagina's besteed aan de zogenaamde cross-correspondences in boodschappen ontvangen door een aantal mediums die ver van elkaar afwoonden, zelfs in India. Een regel in één boodschap werd aangevuld in de boodschap ontvangen door een andere medium, terwijl zij zich daarvan niet bewust waren. Het verband tussen die boodschappen werd eerst later ontdekt door een onderzoeker van de S.P.R.


 9. Fysieke verschijnselen

  Zonder twijfel is de lichamelijke verschijning van een overledene de meest indrukwekkende. De zogenaamde materialisaties heten te zijn samengesteld uit een onbekende substantie, het ectoplasma. Voor een nadere beschrijving van dit merkwaardige verschijnsel verwijs ik de lezer naar mijn artikel The presence phenomenon (click).

  Prof.Crookes 
met de materialisatie van Katie King

  Nobelprijs winnaar Prof.William Crookes (bekend van onze neon buizen) schudde de hand van een gematerialiseerde geest die zich Katie King noemde en fotografeerde haar in zijn laboratorium.
  Onze Dr. G.Zorab, S.P.R. correspondent, was van mening nadat hij alle getuigenverklaringen had bestudeerd, dat de experimenten van Crookes niet terzijde geschoven kunnen worden als trucages.

  Crookes kreeg de gehele wetenschappelijke establishment over zich heen, maar bleef tot zijn dood overtuigd van de echtheid van zijn waarnemingen.

  Een andere vorm van indrukwekkende berichtgeving is die van de 'direkte stem' - een stem die ontstaat in de ruimte, gewoonlijk in de omgeving van een medium.

  Als voorbeeld de directe stem van actrice Ellen Terry, die in 1928 stierf , bij medium Leslie Flint:

  Ook zonder medium hebben mensen stemmen op een bandrecorder opgenomen. Voor een verdere bespreking hiervan verwijs ik naar mijn artikelen hieronder vermeld.


 10. Gevallen die duiden op reïncarnatie

  Er zijn een flink aantal gevallen waarbij jonge kinderen zich een vorige incarnatie zouden herinneren. Sommigen hadden zelfs moedervlekken op de plaats waar zij in een vorig leven zouden zijn verwond.
  Prof. Ian Stevenson heeft de meest opvallende van deze gevallen verzameld. De laatste decennia zijn ook regressies naar een vorig leven middels hypnose als bewijs voor reïncarnatie aangevoerd.
  Genetisch onderzoek heeft uitgewezen dat aangeboren neigingen, temperament, allergieën, en dergelijke niet slechts tot opvoeding en incidenten tijdens het opgroeien teruggebracht kunnen worden (nurture). Zelfs de DNA structuur (nature) alleen biedt geen adequate verklaring.
  Er zijn gevallen bekend dat mensen die zich een vorige incarnatie herinneren historische feiten hebben vermeld die slechts na uitgebreid onderzoek konden worden geverifieerd aangezien ze in toegankelijke bronnen niet vermeld werden.

  Reïncarnatie kan een verklaring verschaffen voor de oorsprong van bijzondere talenten, fobia, angsten, voorkeuren en karaktertrekken van een mens. De hoofdbezwaren liggen in de verklaringen voor de sterke overeenkomst tussen ééneiïge tweelingen en de oorsprong van de zielen van de sterk gegroeide wereldbevolking.

Geen van de tien hierboven genoemde argumenten levert een bewijs voor een leven na de dood. Maar toch, als men ze tezamen neemt, vormen ze een sterke getuigenis voor dat geloof.

In zijn boek "A case against Jones" (Prof. Ernest Jones was de bekende aanhanger van het behaviourisme) stelt J.Vyvyan dat als ooit een rechtszaak uitgevochten zou moeten worden voor of tegen een bestaan na de dood, een jury waarschijnlijk overtuigd zou worden van deze argumenten.

Prof. Hornell Hart, komt na alle voor- en tegens- tegen elkaar te hebben afgewogen to de conclusie:"De menselijke persoonlijkheid overleeft de dood. Dat is de gevolgtrekking die ik maak als ik de sterkste anti-overlevingsargumenten en de sterkste tegenwerpingen grondig zonder enige bevooroordeling bestudeer."

In veel televisie series en films wordt het bovennatuurlijke als iets vanzelfsprekends aanvaard. Ondanks de grote publieke belangstelling die daaruit blijkt (een recent onderzoek wees uit dat de helft van de Amerikanen een bovennatuurlijke ervaring heeft gehad) staat parapsychologisch onderzoek hiernaar de laatste decennia op een laag pitje. Een van de daarvoor aangevoerde redenen is dat in een rationele denkwereld als de onze het ongrijpbare meer en meer buitengesloten wordt.

Laat ons echter niet vergeten dat de mensheid vanaf haar prille begin sporen heeft nagelaten die op geloof in een leven na de dood wijzen. In de oudste graven zijn voorwerpen gevonden die de dode naar zijn nieuwe bestemming moest meenemen. Eerst in de afgelopen eeuw is dit geloof onderuitgehaald door de wetenschap. En dat terwijl zij zelf van het ene naar het andere achterhaalde paradigma wankelde.

Indien men het idee van een leven na de dood aanvaardt dan rijzen er verdere vragen. Bijvoorbeeld: wanneer ontstond een hiernamaals? De menselijke evolutie duurde honderden miljoenen jaren en werd gestuurd door een proces van adaptatie aan diverse levensomstandigheden. Ontstond op een bewustzijnsniveau een parallele evoluerende wereld? Blijft het 'ik' bewustzijn bestaan na wegvallen van hersenactiviteit? Bijna-dood-ervaringen lijken daar wel op te wijzen. Ik heb deze vragen aangeroerd op mijn webpagina Philosophical musings.


Literatuur:


Links:


PARANORMALE STEMMEN

Het direkte stemmenfenomeen (click voor meer info)

Door de geschiedenis heen zijn er berichten van onverklaarbare stemmen en geluiden zonder dat men zag wie ze voortbracht. Paulus onderweg naar Damascus hoorde een stem "Saulus, Saulus, waarom vervolg je mij?...En zijn reisgezellen stonden perplex want ze hoorden de stem maar geen mens." (Handelingen 9:4-7).

Maar ook in minder dramatische omstandigheden zijn dergelijke stemmen gehoord, vaak in de nabijheid van kinderen - de zogenaamde poltergeist verschijnselen.
Ook tijdens seances met een medium werden ze gehoord, zelfs in Nederland.

Dit fenomeen moet niet verward worden met bandrecorder, of Raudive, stem registraties. Deze opnames kunnen door iedereen gemaakt worden maar vereisen een geoefend oor om ze te ontdekken en verstaan. Directe stemmen daarentegen ontstaan in de ruimte en kunnen door alle aanwezigen gehoord worden. De Woods/Greene verzameling bevat vele opnames van dergelijke stemmen, die op deze site te beluisteren zijn.

Klik hier voor meer informatie.


Meer artikelen over aanverwante onderwerpen.

indexVAN ONDERWERPEN DIE OP DEZE SITE GEVONDEN KUNNEN WORDEN


Op het web sinds oktober 2002. Gewijzigd: 21 mei 2023

© Michael Rogge 2023

| De mens en het onbekende | | Paranormale stemmen | | Dood geen Einde. Het stemmenfenomeen | | The presence phenomenon/materializations | | paranormale sound - clips |
| nederlandse artikelen | | Javaanse mystiek |
| Auke Sonnega over Bali | | Subud | | New Age |
| The Christ myth | | Reflections on Islam | | psychologische mechanismen in sekten | | precepts for living | | links |
does man have a soul? | Michael Rogge's 1120 video clips at YouTube | | cinematographica | | art |